Thrakika Ekkokistiria S.A.

Thrakika Cotton Ginning Mills / Our Production
Our Cotton Production 2005-2006 
(xls 17kb, modified: 02.07.2006) [Download]
CG 41-1, Fibermax, Longstaple in the Last 3 Years 
(xls 26kb, modified: 02.07.2006) [Download]
Our Cotton Production 2004-2005 
(xls 16kb, modified: 08.22.2005) [Download]
Micronaire Distribution 2004-05 
(jpg 53kb, modified: 09.01.2005) [Download]
Length Distribution 2004-05 
(jpg 40kb, modified: 09.01.2005) [Download]
Shipping Documents 
(xls 53kb, modified: 09.01.2005) [Download]Copyright Thrakika Ekkokistiria S.A. 2005 Developed by Komotini On-Line