Τα οφέλη της έξυπνης γεωργίας, εργαλεία για την αποτελεσµατικότητα της ΚΑΠ
Τα οφέλη της έξυπνης γεωργίας, εργαλεία για την αποτελεσµατικότητα της ΚΑΠ

Τα οφέλη της έξυπνης γεωργίας, εργαλεία για την αποτελεσµατικότητα της ΚΑΠ

A- A+

Bικτωρία Αποστολοπούλου

Η σηµασία της ευφυούς γεωργίας στο µέλλον των τροφίµων και της γεωργίας

Η ανακοίνωση της Κοµισιόν για «το µέλλον της διατροφής και της γεωργίας» αποτελεί το πρώτο βήµα σε µία σειρά πρωτοβουλιών σε επίπεδο ΕΕ, που συνδέονται µε το µέλλον της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής µετά το 2020 και πρόκειται να µας απασχολήσει πολύ στο µέλλον. Αποµονώνοντας τα σηµεία που σχετίζονται µε την τεχνολογία γίνεται, πλέον, κατανοητό πως η εφαρµογή της από προτεραιότητα των αγροτών γίνεται υποχρέωση, ώστε να υπάρξει µείωση του κόστους και αύξηση της παραγωγικότητας και της ποιότητας. 

exipni-georgia

Απλούστευση ΚΑΠ

«Η υποστήριξη της γνώσης, της καινοτοµίας και της τεχνολογίας θα είναι ζωτικής σηµασίας για την εξασφάλιση της µακροβιότητας της ΚΑΠ». Με τη φράση αυτή, η οποία συµπεριλαµβάνεται στην ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθορίζονται οι τρόποι που θα συµβάλλουν στην απλούστευση της ΚΑΠ και στην επιτυχή αξιοποίησή της. 

Σύµφωνα µε την ανακοίνωση, µία σύγχρονη ΚΑΠ θα πρέπει να διαδραµατίσει ουσιαστικό ρόλο στην έξοδο της έρευνας και της καινοτοµίας από τα εργαστήρια στα χωράφια και τις αγορές. Η δράση αυτή, σε συνδυασµό µε την τεχνολογική ανάπτυξη και την ψηφιοποίηση του αγροτικού τοµέα, θα επιτρέψει µεγάλα άλµατα στην αποδοτική χρήση των πόρων, ενισχύοντας την περιβαλλοντικά και κλιµατολογικά έξυπνη γεωργία. 

Αυτό θα έχει ως απόρροια τη µείωση του κόστους των εισροών για τους αγρότες, τη µείωση του αντικτύπου της γεωργίας στο περιβάλλον και στο κλίµα, καθώς και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της υγείας του εδάφους. Για να µπορέσει, λοιπόν, η ΚΑΠ να γίνει πιο σύγχρονη, ευφυής και βιώσιµη, θα πρέπει να υπάρξουν έξυπνες επενδύσεις και χρηµατοδοτικά εργαλεία για την αναδιάρθρωση των γεωργικών εκµεταλλεύσεων, τον εκσυγχρονισµό, την καινοτοµία, τη διαφοροποίηση και την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών και ευκαιριών µε βάση την ψηφιακή τεχνολογία όπως η γεωργία ακριβείας. Θα πρέπει, επίσης, να εξασφαλιστεί η πρόσβαση και των µικρότερων εκµεταλλεύσεων στη νέα αυτή εποχή.

Προώθηση της γνώσης

Ωστόσο, δεν είναι µόνο η πρόσβαση στην τεχνολογία που είναι πολύ ανοµοιογενής στην ΕΕ. Το ίδιο ισχύει και για την πρόσβαση σε αξιόπιστες, χρήσιµες και νέες γνώσεις. Σύµφωνα µε την ανακοίνωση της Επιτροπής, το γεγονός αυτό επηρεάζει αρνητικά τις επιδόσεις ορισµένων µέσων της ΚΑΠ, καθώς και την ανταγωνιστικότητα, αλλά και την ανάπτυξη αγροτικού τοµέα. Αντιθέτως, η ικανότητα της ΚΑΠ να αυξάνει τη ροή των γνώσεων µεταξύ εταίρων από διάφορα µέρη της ΕΕ προσφέρει µεγάλη προστιθέµενη αξία, καθώς θα οδηγήσει σε εξοικονόµηση δαπανών, σε αύξηση του αντικτύπου της χρηµατοδότησης της ΕΕ και σε επιτάχυνση της καινοτοµίας στις διάφορες περιοχές της ΕΕ.

Γεωργικοί σύµβουλοι και οµάδες παραγωγών

Στη µετάδοση, όµως, της γνώσης αυτής, που σχετίζεται µε την καινοτοµία, κεντρικό ρόλο θα διαδραµατίσουν οι γεωργικοί σύµβουλοι, αλλά και οι οργανώσεις παραγωγών. Μια σύγχρονη ΚΑΠ θα πρέπει να υποστηρίζει την ενίσχυση των υπηρεσιών παροχής γεωργικών συµβουλών, στο πλαίσιο των συστηµάτων γεωργικής γνώσης και καινοτοµίας. Σύµφωνα µε την Επιτροπή, αυτό θα πρέπει να αποτελεί προϋπόθεση για την έγκριση στρατηγικών σχεδίων της ΚΑΠ. 

Πέρα, όµως, από την παροχή γεωργικών συµβουλών, η συνεργασία, αλλά και η ανταλλαγή γνώσης µεταξύ των παραγωγών µπορούν να αποτελέσουν σηµαντικό όχηµα καινοτοµίας και εξοικονόµησης κόστους για τους αγρότες σε πολύ τακτική βάση.

Τα οφέλη της έξυπνης γεωργίας

1Χαμηλότερο κόστος παραγωγής
Η βελτίωση της αποδοτικότητας των πόρων μέσω αυτοματοποιημένων διαδικασίων διαχείρισης της φυτικής και ζωικής παραγωγής οδηγεί σε μείωση του κόστους παραγωγής

2Αυξημένη παραγωγή
Οι αποδόσεις αυξάνονται με βελτιστοποιημένη φύτευση, χρήση προϊόντων φυτοπροστασίας και συγκομιδή.

3Καλύτερη ποιότητα
Οι ακριβείς πληροφορίες για τις διαδικασίες παραγωγής και την ποιότητα βοηθούν τους γεωργούς να προσαρμόζουν και να ενισχύουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των προϊόντων καθώς και τη θρεπτική τους αξία.

4Χαμηλότερη κατανάλωση νερού
Χαμηλότερη κατανάλωση νερού χάρη στους αισθητήρες υγρασίας εδάφους και στην ακριβέστερη πρόγνωση του καιρού.

5Δεδομένα σε πραγματικό χρόνο για την παραγωγή
Η πρόσβαση σε πραγματικό χρόνο σε πληροφορίες σχετικά με την ένταση του ηλιακού φωτός, την υγρασία του εδάφους, τη διαχείριση αγέλης κ.α. επιτρέπει την καλύτερη και ταχύτερη λήψη αποφάσεων από τους γεωργούς.

6Ακριβής αξιολόγηση γεωργικής εκμετάλλευσης και αγρού
Το ιστορικό των αποδόσεων βοηθά τους γεωργούς να προγραμματίζουν και να προβλέπουν μελλοντικές αποδόσεις των καλλιεργειών, καθώς και την αξία της γης τους.

Ζωτικής σηµασίας οι γεωργικές συµβουλές

Εκτός από τα παραπάνω, η ενδυνάµωση της ανάπτυξης της υπαίθρου και µε νέα µέτρα, όπως αυτά των τεχνολογιών και των «έξυπνων χωριών», αποτέλεσε ένα από τα κεντρικά σηµεία της οµιλίας του επιτρόπου Γεωργίας, Φιλ Χόγκαν, στο Ευρωκοινοβούλιο σχετικά µε το µέλλον της ΚΑΠ. Στην οµιλία του επικρότησε το ενδιαφέρον των παρευρισκοµένων για τα µέσα τεχνολογίας και το λεγόµενο «ευφυές χωριό», ενώ σηµείωσε πως ο ρόλος της ψηφιακής απόδοσης στις αγροτικές περιοχές, αλλά και η µεταφορά δεδοµένων υψηλής ταχύτητας πρέπει να συµπεριλαµβάνονται τόσο στην ερευνητική ατζέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και στο πλαίσιο της ΚΑΠ. Ανέφερε, επίσης, πως «πρέπει να είµαστε βέβαιοι ότι οι αγρότες στην Ευρώπη έχουν πρόσβαση σε ένα σύστηµα παροχής συµβουλών, σε εκπαιδευµένους συµβούλους, ενηµερωµένους για τα θέµατα της τεχνολογίας, αλλά και τους ρυθµούς παραγωγής που µειώνουν όσο περισσότερο γίνεται τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο της γεωργίας».

Πηγή: ypaithros.gr

Tags

newsletter

Εγγραφείτε στο καθημερινό μας newsletter